Kupony rabatowe

Kupon rabatowy 5%
Kupon rabatowy 10%


REGULAMIN PROMOCJI „MK Kupony rabatowe 2018”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Promocja pod nazwą „MK Kupony rabatowe 2018”, zwana dalej "Promocją", organizowana jest przez salon optyczny MK Optyk Kraków os. Bohaterów Września 76, zwany dalej „Organizatorem”. Kupony rabatowe zrealizować można w terminie od dnia 10.11.2017 r. godz. 00:00:00 do dnia 31.12.2018 r. do godziny 00:00:00. Kupony rabatowe zrealizować można na całym obszarze Polski. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Promocji dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz w sklepie internetowym www.okulary-sklep.pl, zwanym dalej „Sklep internetowy”. Kupony rabatowe można łączyć z innymi promocjami w sklepie internetowym.


§ 2. ZASADY PROMOCJI

W promocji Kupony rabatowe 2018 dostępne są dwa rodzaje kuponów o nominale 5% oraz o nominale 10%. W promocji  mogą wziąć udział osoby posiadające jeden z kuponów rabatowych. Kupon rabatowy o nominale 5% można otrzymać podczas wizyty w Salonie optycznym MK Optyk jak również w ogólnodostępnych gazetkach promocyjnych oraz serwisach internetowych dystrybuujących kupony rabatowe. Kupon o nominale 10% dostępny jest wyłącznie dla fanów profilu organizatora w portalu Facebook znajdującego się pod adresem https://www.facebook.com/mkoptyk w zakładce "Kupony". Kuponów dostępnych w ramach Promocji MK Kupony rabatowe 2018 nie można łączyć ze sobą.

Kupony uprawniają do zniżki na zakupy zrealizowane za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora pod adresem www.okulary-sklep.pl, pod warunkiem, że minimalna wartość dokonanych zakupów wyniesie 100 zł. Skorzystanie z kuponu rabatowego następuje poprzez wpisanie w odpowiednie okno sklepu internetowego Organizatora kodu umieszczonego na kuponie. Kupon rabatowy może być wykorzystany tylko jeden raz. Posiadaczowi kuponu rabatowego nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego.


§ 3. REKLAMACJE

Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane w formie pisemnej na adres podany w § 1 ust. 1 lub za pośrednictwem formularza  elektronicznego dostępnego w Sklepie internetowym w terminie od dnia 10.11.2017 r. do dnia 31.12.2018 r. (o zachowaniu wyżej zakreślonego terminu decyduje data stempla pocztowego, z tym, że nie będą uwzględniane reklamacje doręczone Organizatorowi po dniu 01.01.2019 r.). Reklamacje będą rozpatrywane na zasadach ogólnych opisanych w regulaminie Sklepu internetowego w terminie 7 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi, a składający reklamację zostanie niezwłocznie zawiadomiony o stanowisku Organizatora w sprawie reklamacji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie i wykorzystanie kuponu rabatowego niezgodne z niniejszym Regulaminem.


§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo, powinowaci do II stopnia oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia). Przez „pracowników” rozumie się również osoby wykonujące stale usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. Wszelkie spory wynikające z Promocji będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

Strona stosuje pliki cookies do prawidłowego działania. Korzystanie ze strony bez zmiany domyślnych ustawień przeglądarki, oznacza że będzie ona zapisywała informacje w pamięci twojego urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.